Markkinointitutkimuksen monet mahdollisuudet

Markkinointitutkimuksen tekeminen on tärkeää yrityksen monissa elinkaaren vaiheissa. Tämä artikkeli tutustuttaa sinut markkinointitutkimuksen moninaisiin mahdollisuuksiin, joista osa saattaa tulla jopa hieman yllätyksenä. Aivan ensimmäiseksi tutustutamme lukijan markkinointitutkimuksen käsitteeseen. Tämän jälkeen kerromme tutkimuksen käyttötarkoituksista ja lopuksi kerromme lyhyesti, kuinka tyypillinen tutkimus toteutetaan.

Mikä on markkinointitutkimus?

Jotta ymmärtäisimme paremmin markkinointitutkimuksen syvintä olemusta, on tärkeää tarkastella ensimmäiseksi, mikä markkinointitutkimus oikeastaan on. Kyseessä on siis toimenpide, jonka avulla kerätään systemaattisesti tietoa ja tätä tietoa analysoidaan, jotta saadaan vastauksia haluttuihin kysymyksiin. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi yrityksen imagoon, mainontaan, markkinointiin tai markkinoihin liittyen. Markkinointitutkimusta ei kuitenkaan tule sekoittaa markkinatutkimukseen, sillä kyseessä on markkinatutkimusta laajempi tutkimus. Markkinatutkimuksen kautta pyritään ainoastaan ymmärtämään entistä paremmin vallitsevaa markkinaa ja siihen vaikuttavia osatekijöitä, kun taas markkinointitutkimus on huomattavasti laaja-alaisempi katsaus.

Käyttötarkoitukset

Markkinointitutkimuksella on monia erilaisia käyttötarkoituksia. Ensinnäkin sen avulla on mahdollista mitata mainonnan tai markkinoinnin tehokkuutta. Toiseksi sen kautta voidaan pyrkiä hahmottamaan, mitkä markkinointikanavat voisivat olla entistä toimivampia. Kolmanneksi markkinointitutkimuksen avulla voidaan pyrkiä hahmottamaan, millaisia uusia mainonta- ja markkinointimahdollisuuksia yrityksellä voi olla.

Markkinointitutkimuksen avulla on mahdollista pyrkiä kohottamaan yrityksen imagoa tai yrityskuvaa. Tämä on tärkeä kilpailuvaltti, johon kannattaa panostaa! Tutkimuksen avulla voidaan myös pyrkiä parantamaan yrityksen myynti- ja markkinointi -toiminnan tuotoksen ja panostuksen suhdetta tai tutkimaan yrityksen kilpailuetua. Myös asiakastyytyväisyystutkimusten tekeminen voidaan suorittaa markkinointitutkimuksena. Tuotteita tai palveluita myyville yrityksille on erittäin tärkeää, että niiden asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa tuotteisiin tai palveluihin ja yrityksen tarjoamaan asiakaspalveluun. Huonot kokemukset leviävät somen ja internetin aikakaudella kuin kulovalkea eikä yrityksellä ole tähän varaa. Tästä syystä onkin tärkeää tutkia aika ajoin, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä ja missä olisi vielä parantamisen varaa.

Toteutus

Markkinointitutkimuksen toteuttamiseen liittyy yleensä viisi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tutkimuksen tavoite tai olemassa oleva ongelma. Toisessa vaiheessa luodaan tutkimuskonsepti. Kolmannessa vaiheessa kerätään tietoa ja neljännessä vaiheessa analysoidaan tätä tietoa. Viidennessä vaiheessa hankittua tietoa pyritään soveltamaan yrityksen käytännön toimintaan. Suomesta löytyy monia markkinointitutkimukseen erikoistuneita yrityksiä, jotka toteuttavat yritysten tarvitsemia markkinointitutkimuksia.