Lisää kasvua myynnin osaamisella

Keskiviikko 10.2.2016 - Timo Kaski, Mari Holopainen ja Harry Nyström

Innovaatioissa Suomi on maailman kärjen tuntumassa. Sen sijaan myyntiosaamisessa olemme parhaita maita jäljessä. Vahva asiaosaamisemme tarjoaa pohjaa yritysten ja Suomen kasvun vauhdittamiseen myynnillä. Myyntiosaamisen kehittämiseksi yritysten tulisi keskittyä enemmän ihmisiin ja vaativan myyntityön tukemiseen koko organisaation voimin.

Palveluratkaisuja ostaessaan yritysasiakas hyötyy silloin, kun palvelu auttaa asiakasta muuttamaan omia toimintatapojaan. Myynnin tulee keskittyä tähän asiakkaalle lisäarvoa synnyttävään muutokseen ja itse asiakassuhteeseen, ei lyhytjänteiseen yksittäisten voittojen tavoitteluun. Jotta asiakkaan arvonluonti onnistuu, on pystyttävä luomaan ymmärrys siitä, mistä tämä arvo syntyy. Tässä myynnin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on keskeisessä roolissa.

Monitieteellisessä hankkeessamme olemme tutkineet ihmisten välistä vuorovaikutusta vaativissa hankinta- ja myyntiprosesseissa. Laajan videoiduista myyntineuvotteluista ja haastatteluista koostuvan tutkimusaineistomme pohjalta voidaan sanoa, että myyntiorganisaatioiden tulee kyetä entistä paremmin käsittelemään kolmea keskeistä muutosta.

Asiakasvuorovaikutusta tulee parantaa. Usein myyntitapaamisissa päädytään esittämään vakioratkaisuja ja yleisen tason hyötyjä, jolloin yhteistä säveltä asiakkaan kanssa ei välttämättä löydy. Yksipuolisen esittelyn sijaan painopiste tulee siirtää asiakkaan kanssa yhdessä rakennettavaan ratkaisuun. Vuoropuhelussa luodaan yhteinen ymmärrys ja osoitetaan, miten myyjäyrityksen osaaminen ja palvelu käytännössä täyttävät asiakkaan aidon tarpeen juuri hänen kontekstissaan. Kohtaamisiin tulee valmistautua paitsi henkisesti latautumalla niin myös tuntemalla asiakas entistä syvällisemmin.

Sopimuksen mukaisen organisaation tuen ja sisäisen yhteistyön saumaton toimivuus tulee varmistaa. Asiakkaiden yleinen huoli on ongelmat kaupanteon jälkeen. Ilmenee uusia, ennalta-arvaamattomia tarpeita, tai sopimusta joudutaan tulkitsemaan uudelleen. Ammattimaisen asiantuntijamyyjän tuleekin ymmärtää ja helpottaa asiakkaan kokemia riskejä, huolia ja pelkoja, jotka liittyvät muutokseen. Tämä edellyttää myös organisaation kyvykkyyden esille tuomista jo myyntikeskustelujen aikana. Yksittäisten sankarimyyjien sijaan myyntiin on sitoutettava koko organisaatio. Asiakas haluaa saada jo myyntikeskusteluissa vahvistuksen siitä, että palvelun toimittajaorganisaatio on osaava, joustava ja asiakkaan puolella. Johdon tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten koko organisaation sisäinen yhteistyö sujuu saumattomasti ja palvelee myyntiä. Lisäksi on otettava huomioon asiakasrajapinnassa toimivien ihmisten mahdollisuudet toteuttaa rakentavaa pitkäjänteistä vuorovaikutusta. Pelkästään myyntitulosten mittaaminen ei tue kannustavan organisaatiokulttuurin kehittymistä ja asiakastyytyväisyyttä.

Arvostavaa johtamiskulttuuria tulee kehittää. Numeroiden lisäksi huomiota tulee kohdistaa ihmisiin kokonaisuutena. Suurin osa asiakastapaamisista ei lopulta johda kauppaan tai edes jatkokeskusteluun. Myyjät kokevat tämän henkisesti kuormittavana. Organisaatiot ja myyntijohto tarvitsevatkin uusia tapoja käsitellä haasteita ja epävarmuutta. Psykologisen pääoman - sinnikkyyden, optimismin, itseluottamuksen ja tulevaisuususkon – kehittäminen, takaiskujen nopea käsitteleminen yhdessä sekä uusien asiakascasien sparraaminen organisaation sisällä auttavat nollaamaan tappiot ja muuntamaan ne voimavaraksi. Näin pystytään lisäämään myyjien uskallusta ja itseluottamusta sekä kykyä kohdata myös asiakas ihmisenä. Myyjien kokemaa henkistä painetta vähentää myös näkökulman muutos, kun myynti nähdään entistä enemmän pitkäjänteisenä kumppanuutena ja asiakkaan liiketoiminnan kehittämisenä.

Kun suomalainen myyntityö nähdään uudella tavalla vaativana ja monipuolisena asiantuntija- ja ihmissuhdetyönä, siitä tulee entistä halutumpi nuorille kyvyille. Myyntiosaamisen lisääntymisen kautta suomalaiset yritykset voivat rakentaa kilpailuetua ja siten parantaa liiketoimintansa kasvua ja kannattavuutta entistä rivakammin. Siksi meidän tulee panostaa suomalaisen myyntityön kehittämiseen juuri nyt vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa.

Tämän MANIA-tutkimushankkeen sivuille, välilehdelle ”Results”, kokoamme tutkimustuloksia, joiden soveltamisen uskomme edistävän suomalaisten yritysten myyntimenestystä sekä kotimaisilla että vientimarkkinoilla.

Timo Kaski, TkT, Tutkimushankkeen projektijohtaja, Haaga-Helia
Mari Holopainen, Tutkija, Aalto -yliopisto
Harry Nyström, Toimitusjohtaja, Canon Oy

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: MANIA, B2B-myynti, kasvu, myyntiosaaminen

Myyjän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus B2B-myynnissä

Tiistai 6.10.2015 - Jarkko Niemi

Menestyksekäs asiakassuhde B2B-myynnissä rakentuu monista aineksista, kuten tämän blogin aiemmissa teksteissä on todettu: siinä on kyse muun muassa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, asiakkaan kuuntelemisen taidosta, yhteistyökyvystä, koko organisaation panoksesta ja toisaalta pienistä detaljeista sekä sattumista, jotka helpottavat suhteen rakentamista ‒ tai tekevät sen vaikeammaksi. Miten näin moniulotteista ilmiötä voisi tutkia? Monitieteinen Mania-projekti tarjoaa asiaan ainutlaatuisen näkökulman. Projektissa myyntityötä tutkitaan paitsi myyjä- ja asiakaspuolen haastatteluiden ja arkisen myyntityön seurannan kautta, myös työssä mukana olevien henkilöiden persoonallisuusprofiloinnin ja todellisten myyntivuorovaikutustilanteiden videoinnin ja vuorovaikutuksen analyysin avulla. Mania-projekti avaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti käänteentekevän perspektiivin B2B-myyntiin.

Kielen ja puhutun vuorovaikutuksen tutkijana olen kiinnostunut vuorovaikutustilanteiden osin tiedostamattomista säännönmukaisuuksista ja rutiineista, joiden avulla keskustelijat tekevät tunnistettavissa olevia sosiaalisia toimintoja. Vuorovaikutuksen analyysissa aluksi mahdollisesti mitättömiltä vaikuttavista yksityiskohdista haetaan lopulta vastauksia muun muassa siihen, miten keskustelijat voivat saavuttaa riittävän yhteisymmärryksen ja kuinka tilanteen tunnelma rakentuu. Abstrakti asia kuten tunnelma ei ole tilanteessa valmiina läsnä, vaan se rakentuu tilanteen osallisten havaittavista toiminnoista ja niihin reagoinnista. Myyntitilanteiden videot, joiden kuvauksesta olen henkilökohtaisesti ollut vastuussa, mahdollistavat yksityiskohtien tarkastelun, sillä niitä voi toistaa uudelleen ja uudelleen. ‒Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia videointeihin osallistuneita henkilöitä!

Toisaalta lähtökohdaksi voidaan ottaa tietty tunnistettava keskustelujakso, kuten tuotteen tai palvelun hinnasta kysyminen ja hinnan neuvottelu.  Tämä onkin aihe, jonka parissa teen tällä hetkellä töitä. Aihe kiinnostaa minua, koska se on myyntineuvottelujen toistuva mutta ei kuitenkaan pakollinen osa, jonka keskustelijat omilla toimillaan merkitsevät sensitiiviseksi. He saattavat vetäytyä kauemmas neuvottelupöydästä, oikaista ryhtinsä ja muotoilla sanottavansa tavallista huolellisemmin. Tällaisena toistuvana osana se on kiinnostava myös siksi, että asiakkaan aloittaman hintaneuvottelun tehtävässä näyttää olevan variaatiota: yhtäältä hintaneuvottelun voi nähdä merkiksi asiakkaan kiinnostuksesta, toisaalta se voi hahmottua keinoksi ohjata tilanne kohti sen lopetusta. Tutkimuksessani tarkastelen, löytyykö ilmiöstä säännönmukaisuutta ja toistuvia piirteitä, joiden perusteella asiakkaan hintakyselyn voisi tarkemmin tulkita positiiviseksi merkiksi kiinnostuksesta tai negatiiviseksi merkiksi halusta irrottautua neuvottelutilanteesta. Yleisenä kysymyksenä on myös, millaisen myyntitilanteen osa hintakysely suhteellisen yleisenä muttei pakollisena keskustelujaksona on. Onko myyjän syytä olla tyytyväinen, jos asiakas aloittaa hintaneuvottelujakson?

Yllä kerrottu on esimerkki siitä tutkimuksesta, jota nyt käytännössä teemme. Muita esimerkkejä tutkimistamme aiheista ovat muun muassa luottamuksen rakentaminen, jonka tarkastelussa tärkeässä osassa on vuorovaikutustilanteiden ensimmäisten minuuttien tapahtumat, small talk, tietotekniikan käyttö myyntitilanteissa ja videoitujen myyntineuvottelujen jälkeisissä haastatteluissa ongelmallisiksi nimettyjen tilanteiden käsittely. Aihepiirit voivat vaikuttaa toisistaan irrallisilta, mutta niistä kutoutuu keskeinen osa myyntitilannetta ja sen rakentumista myyjän kannalta positiivisempaan tai negatiivisempaan suuntaan. Ne ovat niitä detaljeja, joiden varassa kauppa syntyy tai jää syntymättä.

Jarkko Niemi
FT, yliopistonlehtori
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingin yliopisto

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vuorovaikutus, B2B-myynti, Mania sales research

Happy Selling

Torstai 18.6.2015 - Ellen Pullins

I am excited to report that a team from Mania recently submitted our first academic article. I feel lucky to have been a part of this project, and to have the opportunity to share a few things about what we found, and how you can start improving your sales results right now.

For awhile, sales thought leaders have called for changes in how we sell, moving toward a more collaborative, value creating model. New frameworks and theories abound, but firms are still struggling. At Mania, one of our early research questions is how well sales knowledge is implemented in practice. We find there is a Knowing-Doing Gap. Sometimes employees know what should be done, but they fail to do those things.

In our analysis, we find that salespeople can tell us what they should do in many areas, but customers report that they aren’t doing them.  For example, salespeople know they need to follow-up with customers, but customers complain that salespeople fail to do so in a timely manner. Given that follow-up has been around since before NCR wrote it in the first sales training manual in 1911, and has been a part of virtually all sales processes and sales training since, this seems dumbfounding.

A number of buyers tell us that they experience a lack of follow-up: “Well, OK, maybe it's not enough that they just send a Christmas card, so I would maybe like them to get in touch after the sale; to ask whether the product or service has met the expectations... at least some kind of contact.” Another buyer told us that he had concerns over the credibility of a supplier due to issues in follow-up: “The initial meeting went quite well. We agreed that we would continue the discussion. There were a few matters that had to be checked, and the salesperson was going to send the minutes at some point on Friday. I don't really know … it's now Monday evening and I haven't heard anything.” These kinds of examples are abundant and not limited to follow-up. 

Similarly, salespeople know they need to listen, and that dialogue is better than a canned presentation. Yet there are many examples where customers report salespeople not listening, not being interested, and not adapting dialogue accordingly.  Failures may cause frustration and lack of trust and credibility. Based on these types of examples, we conclude that there is a Knowing-Doing Gap. So how can businesses address this? There are a number of potential actions you can take to decrease the Knowing-Doing Gap:  

  • Doing sales right requires strong leadership. Salespeople need to know exactly what is expected, when it is expected, and the consequences of achieving expectations. Managers cannot be vague on what they want salespeople to do.
  • Organizations must make sure that the sales culture supports doing desired behaviors. A culture that focuses on competitiveness will not spawn collaboration. A culture that is autocratic doesn’t breed good dialoging.
  • Sales process defines how to sell and work with customers, and is good unless overly structured. Highly regimented, complex sales processes confuse and take away flexibility. Standard processes must be flexible enough to account for idiosyncratic cases by being built on shared basic principles.
  • Although training may addresses required behaviors, much sales training suffers from a lack of follow through. One day of training is not enough to establish routine behaviors.  Systems for further practice, evaluation and feedback need to be developed.
  • Busy managers may overlook coaching and mentoring, even if they are often more efficient than traditional training. Effective sales managers realize that placing a high priority on coaching will drive better implementation, as will encouraging mentoring relationships with strong role models.

This is just the tip of the iceberg of what is being seen in the Mania data, but we thought it might be a good place to start sharing some things you can look at in your own organization right away to start driving better results. I look forward to continued work with this excellent team!

Happy Selling,

April 20, 2015

Ellen Pullins
Schmidt Research Professor
University of Toledo

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: MANIA research project, sales, gap, findings

Ahkeruus myyntityössä ja muut piiloviestit asiakkaalle

Keskiviikko 3.6.2015 - Ari Alamäki

Pienillä detaljeilla on vaikutusta myyntityössä menestymiselle. Kahdeksan yrityksen ja kolmen korkeakoulun yhteinen MANIA B2B-myyntitutkimus osoittaa, että asiakkaat arvioivat myyjäorganisaation toimeenpanokykyä ja joustavuutta myyjän toiminnan kautta. Myyntityössä hyvin hoidetuilla detaljeilla ja myyjän reippaalla ja asiakaslähtöisellä asenteella on merkitystä kaupan saamiselle. Asiakkaat pitävät myyjän toimintaa heikkona signaalina tulevasta toimituskyvystä ja asiakaskeskeisyydestä. Hintaa ja muita faktoja on helppo vertailla, mutta tulevaa yhteistyökykyä peilataan myyntitilanteissa toimimisen kautta. Luottamus lunastetaan tai menetetään siten jo myyntivaiheessa.

Minulla on ollut aikaisemmassa työssäni mentorina kokenut jo eläkkeellä oleva ICT-alan myynti- ja markkinointijohtaja. Tapaamme edelleen säännöllisesti ja mieleeni on jäänyt myyntityöstä puhuttaessa se, miten hän korostaa sanaa ”ahkeruus”.  Ahkeruus on yksi B2B-myyntityössä (ja muissakin töissä) vaikuttava menestystekijä, mutta siitä ei juurikaan puhuta - ei akateemisesti, eikä käytännön seminaareissa. Termi lienee liian arkinen. Ostajat kuitenkin huomaavat panostaako myyjä heihin vai kokeileeko hän vain kepillä jäätä.

Ahkeruus vaikuttaa myös myyntitilastoihin. Kerran eräs toinen kokenut myyntijohtaja kertoi luennoidessaan (jo kuluneesta, mutta toimivasta) määrä x laatu x suuntausta -mallista. Hänen kokemuksensa mukaan myyntituloksiin on vaikuttanut se, miten paljon ”sukat liikkuu” myyjien jaloissa. Eräs tuttavani, joka rakensi myyntiorganisaation nopeasti kasvaneeseen yritykseen, kertoi, että hän on huomannut ajopäiväkirjan kilometrimäärän ja myyntituloksen korreloivan keskenään. Näistä on jo aikaa reilut kymmen vuotta, mutta uskon tähän edelleen, digitalisoitumisesta huolimatta. Kauppoja ei tule toimistossa istumalla ja odottamalla, että asiakas itse soittaisi - varsinkaan uusissa ja pienissä yrityksissä.

Jokainen myynnin kanssa tekemisissä ollut tietää myyntisuppilon merkityksen ja vaikutuksen. Silti läheskään kaikki markkinointi- ja myyntitaustan omaavat henkilöt eivät uskalla soittaa uusille asiakkaille tai eivät halua tehdä sitä. Siksi käyntejä ja caseja ei synny, varsinkaan jos taustalla ei ole firmaa, jolla on jo sellainen brändi, että asiakkaat haluavat ostaa heiltä jo muutenkin.

Kerran vuosia sitten Technopoliksessa Vantaalla oli aamiaisseminaarin aiheena ”cold calling” ja ruokala oli täynnä firmojen ihmisiä - heitä oli huomattavasti enemmän kuin normaalisti. Aihe kiinnostaa ja mietityttää. Myyntityössä tunteilla ja motivaatiolla on hyvin suuri merkitys myös myyjän puolelta. Uskaltaako hän luontevasti ja proaktiivisesti lähestyä outoja asiakkaita ja ehdottaa heille uusia asioita. Ja jos uskaltaa, niin tekeekö sitä riittävän ahkerasti. Ja hoitaako hän myynti-caset myös niin ahkerasti, että asiakkaalle syntyy jo hyvä laatuvaikutelma myyntivaiheen aikana. Tähän liittyy mm. asiakkaaseen ja hänen liiketoimintaansa perehtyminen jo etukäteen ennen ensimmäistä tapaamista. Marketing automation -ohjelmat eivät korvaa asiakaskohtaamisia, eivätkä poista edelleenkään tarvetta soittaa kylmiä puheluita, mutta ne auttavat kuitenkin hyvien liidien saamisessa ja ”maaperän muokkaamisessa”.

Ari Alamäki

Yliopettaja

ari.alamaki(at)haaga-helia.fi

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: myynti, vuorovaikutus, piiloviestit, puhelinmyynti, Mania-tutkimusprojekti

Selling belongs to everyone

Tiistai 24.2.2015 - Heidi Kock

I’ve been working in various sales management positions for over 20 years, and three years ago I decided to take a leap into the academic world. Due to my past experience, I was very familiar with the sales challenges companies were facing.  I must say, it took me a bit by surprise at how little academic research there was on some of the sales topics I found utterly critical in business life.  

As sales has become more and more demanding during the past years due to the transformation of buying and selling, I’ve witnessed how vital it is for companies to have employees who are capable of selling. I do not mean only salespeople, even though they form the backbone of a company’s sales function.  I mean all the people involved in selling including (but not limited to) technical consultants and support, customer service, and maintenance, all the people who either directly encounter customers or have a supporting role within the company.  In my mind, they are salespeople too. In our Mania research project, the importance of this area has become quite evident. My interest lies especially in how the whole organization can be active in selling, and how to aid companies to develop their sales function accordingly. That is the topic of my doctorate thesis, as well.

In sales, I think combining the practioners’ and academics’ viewpoints is a good way to provide research that makes a difference for the business world, as well as making an academic contribution. Our research team is a good example of this. Getting the best out of both worlds will definitely help create something novel and different, and, more importantly, impactful.

The companies in Finland have been very open and generous towards our project. Company representatives are willing to give interviews, and even allow video recordings on authentic sales meetings. So far, we have collected an impressive amount of data, 100+ seller and buyer interviews and 20+ video recordings on authentic sales meetings between buyers and sellers.  This makes it possible to ask and analyze matters more deeply instead of making generalizations based on quantitative (questionnaire) data collection. At this point I feel as if I were sitting on a pile of gold.

As an academic researcher, this is a learning process for me, one more reason this is even more interesting. Thanks to my highly competent academic colleagues, I have gotten the kind of coaching, mentoring and practical advice that makes me want to sell the concept of practitioner/academic collaboration to Finnish universities.

Our research project will be completed by the end of this year. We have currently started to analyze the data, and we have already written several scientific articles to be published in conferences. By the end, we will publish more findings in academic journals, as well as develop sales tools for companies.  Hopefully, one piece of that will be to spread the sales culture further throughout businesses.

Selling belongs to everyone. Spread the word.

Heidi Kock

Researcher, lecturer, sales practitioner

heidi.kock@haaga-helia.fi

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: selling, sales research, mania research project

Persoonallisuustyyppiterveisiä MANIA-tutkimusryhmästä!

Keskiviikko 26.11.2014 - Pia Hautamäki

Olen Pia Hautamäki ja toimin HAAGA-HELIAssa myynnin opettajana ja tutkijana MANIA-hankkeessa. Olen ollut mukana hankkeen alusta lähtien MANIAn suunnittelussa ja ideoinnissa hyödyntäen omaa 15 vuoden työelämäkokemusta btob-myynnistä ja myynnin johtamisesta. Mielestäni tuloksellisissa kohtaamisessa korostuu aina ihminen, ihmisen tavat ottaa toinen henkilö huomioon, toisen ihmisen arvostuksen osoittaminen ja kuulluksi tulemisen kokemukset. Nämä ovat asioita, joita on mahdollisuus oppia ja opiskella sekä kehittyä niissä paremman vuorovaikutuksen ihmiseksi.

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa koet, että olet aina tuntenut henkilön vaikka juuri tapasitte? Jos vastasit kyllä, saattaa olla, että persoonallisuustyypeissänne tämän henkilön kanssa on samankaltaisuuksia. Joskus saatat kohdata tilanteen, jossa toinen ihminen toimii niin hullusti, että sinulla on haasteellista tulla hänen kanssaan toimeen. Tässä tilanteessa saatatte olla persoonallisuustyypeiltänne täysin erilaisia. Persoonallisyystyyppiosaamisen idea piilee juuri tässä, eli miten itseäsi ja tarpeitasi paremmin ymmärtämällä pystyt ottamaan toisen henkilön vaikuttavammin huomioon. Ennen kuin opit ja ymmärrät oman persoonallisuustyyppisi mieluisimmat tavat toimia, toimit usein persoonasi mukaisella tavalla vuorovaikutustilanteissa. Ja se ei aina ole se kaikista tuloksellisin tapa kohdata toinen ihminen…

Aivan kuten MANIA-hankkeessammekin tutkimme vuorovaikutustilanteita ja persoonallisuustyypin vaikutuksia myyjä-ostaja-tilanteissa, olemme myös kehittäneet kevään 2014 aikana MANIA-tutkimusryhmän vuorovaikutuskulttuuria Myers-Briggs-indikaattorin (MBTI) avulla. Jokainen MANIA-hankkeessa toimiva tutkija on täyttänyt oman MBTI-itsearvionsa ja käynyt purkukeskustelun kanssani oman MBTI-profiilin tarkentamiseksi. Suurelta osin MANIA-tiimimme saa energian toisten kanssa yhdessä tekemisestä ja tutkimisesta eli olemme ekstraverttejä, mutta myös introverttipreferenssiä meistä kaikista löytyy. Tämä on asia, joka erottaa MBTI-profiilin esimerkiksi piirreteorioista, joissa normaalijakauman kautta olemme tietyllä tavalla määriteltyjä. MBTI-indikaattorin ihanuus onkin sen sallivuus, eli preferenssi kuvaa ominaisuutta, joka on sinulle luontaisempi. Preferenssiä voisi esimerkiksi kuvata näin, eli käytät oikeaa kättä vasemman sijaan, sillä oikea on vahvempi käsi sinulle ja olet oikeakätinen.

MANIA-tiimissä korostui myös tulevaisuuteen luotaava intuitiivinen tiedon etsimisen tapa, mutta preferoitumista yksityiskohtaisen, tarkan tiedon hallintaan löytyi myös. Tapoja tehdä päätöksiä profiloidaan MBTI:ssä preferenssipareilla ajatteleva-tunteva. Suurin osa meistä preferoitui ajatteleviksi päätöksentekijöiksi, mutta tyyppidynamiikan kautta osalla oli kehittymässä neljäs prefenssi juuri nyt, joka osalla oli juuri tämä preferenssi tunteva. Mitä tämä sitten tarkemmin tarkoittaakaan, kuulet siitä kun tutustut kanssani tarkemmin MBTI:n kiehtovaan maailmaan.

Viimeinen preferenssipari järjestelmällinen ja spontaani toi esiin MANIA-ryhmämme suurimmat erot, jotka ovat tulleet esille myös jo työskennellessämme yhdessä. Järjestelmällinen preferenssi näkyy työarjessa tarkkana työtehtävien suunnitelmana, aikatauluttamisena ja toteuttamisena, kun taas spontaanius joustavana agendana ja asioiden auki jättämisenä. Toinen näistä preferensseistä on sinullekin mieluisampi ja MANIA-ryhmässäkin, olemme yhteisen MBTI-valmennuksen keinoin rakentaneet toimintatapoja, jotka mahdollistavat jokaisen mieluisimman työskentelytavan. Tällä tavoin olemme voineet mahdollistaa jokaisen tutkijan onnistumisen parhaimpaansa!

MANIA-hankkeessa on alkamassa aineistonkeruun viimeinen vaihe ensiksi aloitettujen MANIA-yritysten kanssa. Tarkoituksena on tehdä MBTI-profiilit etukäteen valituille myynnin tekijöille, myynnin johtajille sekä sovitulle määrälle asiakkaita. MBTI on työkalu, joka mahdollistaa sinulle paremman itsesi tuntemisen ja vuorovaikutustaitojesi kehittämisen. MBTI on maailmanlaajuisesti eniten käytetty työkalu ja MANIA-hankkeeseen osallistuvat pääsevät tutustumaan omaan MBTI-profiiliinsa Vaasan yliopiston professori Vesa Routamaan DYNAMO-mittariston avulla. Määrittääkö myynnin onnistumista ihmisen persoonasta nousevien tarpeiden vai liiketoiminnasta nousevien tarpeiden tyydyttäminen - se jää nähtäväksi osana väitöskirjatutkimustani MANIA-hankkeessa!

 

Tuloksellisin kohtaamisterveisin,

Akkreditoitu MBTI-valmentaja,

Myynnin tutkija ja opettaja

 

Pia Hautamäki

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja: pia.hautamaki@haaga-helia.fi

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tiimityö, vuorovaikutus, persoonallisuustyyppi, MBTI, MANIA-tiimi

Visiting with MANIA Sales Research Team and Businesses

Perjantai 3.10.2014 - Ellen Pullins

Greetings from the USA! I am back at the University of Toledo, and have had some time to think about my visit in Helsinki, Week 37. I thoroughly enjoyed my time, which is good, but more importantly, it served to get me even more excited about the important work we will do with the Mania Project. There is so much potential in the project, and the team is fantastic!

Let me start by saying that I have been doing sales research for over 20 years now. Actually, I did industrial research in the sales area even before that, so my practical work experience included conducting studies about salespeople, how they use their time, how training makes them better, best practices, and so on. In addition, I was out in field sales interactions, trained salespeople and more. My academic research has focused on creativity, trust, group differences, negotiation, performance, creating value, compensation, sales technology, mentoring, culture, stereotypes and so forth.  My experience in the sales research domain has exposed me to a large body of work. There is one area, though, that I have rarely encountered much research on: the actual selling interaction.

This is what makes the Mania Sales Research Project so intriguing. In an academic world that notes our sales research is often not really practical, or at least not shared with practitioners, and where we are criticized for looking at only one side of the sales transaction, this project is sorely needed. On top of that, sales research tends to do what economics research is often accused of: assume rationality. But we all know that no sale is that easy. Sometimes our own motives, or our client motives, get in the way; sometimes they help facilitate a deal. Some selling relationships are enhanced by our emotions and moods, others are hurt by this. And yet academic research has had little to say on how a practicing salesperson, or the sales manager or director, can influence this process, capitalize on it, or mitigate negative impacts. How can we use emotions, conversational responses, motives, to our advantage to promote relationship development and the development of collaborative solutions to enhance business?

My week began when I was picked up at the airport by Timo. Can you believe that we have never actually met in person, only by skype or videoconferencing? It was great to get to know him better. The next Mania interaction I had was with the Mania academic research team. These folks are great! I really enjoyed getting to know everyone and deepening relationships. This team brings some very interesting tools and experiences to the table. There are traditional academics and practically-leaning academics. There are doctoral students and seasoned professors. There are professors of practice and business professionals. There is marketing and sales expertise, but also members with little knowledge of the context, and great knowledge of other important aspects such as organizational drivers and conversational/interactional understanding. I think the richness of the team, of the perspectives, and of the tools is one of the things is wonderful.

We spent a long afternoon exploring some of the data that has been captured and brainstorming the kinds of question we might answer. I am so intrigued by the possible answers surrounding the actual interaction, and having the data from both sides to shed light. I’m glad we are able to get latent variables, and not just to consider the obvious and the observable behaviors.

After digging deeper into the academic aspects of the project, I was really privileged to have a chance to meet the businesses that are investing in the work. Timo was gracious enough to arrange a seminar for the firms to come and participate. It was rewarding for me to see these fine minds in action. Everyone had great insight to share, and I personally found it interesting to confirm that the ideas seem to translate well despite cultural differences. These businesspeople especially impress me in their willingness to become involved in more academic work, and to really invest in new knowledge development. There are potential tools to be developed, competencies to be explored, new training to be developed. Again, my suspicions were confirmed that this project has all sorts of important contributions just waiting to be made.

Timo and I ended the week by summarizing and prioritizing. I am ready to come back to Helsinki and Haaga Helia in January and begin writing results. Since my return, I have already pulled literature on the rapport building and have begun development on a special session for the National Conference on Sales Management on rapport and relationship building in initial sales calls, which will include an opportunity to explore some of the tools that can be developed from this work to aid businesses with this part of the sales process. This is just the tip of the iceberg though!

So, to my new friends, and those of you who I have yet to meet, and to everyone that I want to get to know better, I say simply, Kiitos for the opportunities and for the future contributions we will make. I am humbled by the chance to work with all of you and to participate in the project. I look forward to seeing you in January!

Best,

Ellen    

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sales research, sales interaction, building rapport, building relationship, mania research team

Getting to understand what sales is all about

Torstai 12.6.2014 klo 12:28 - Hanna Timonen

In the MANIA research project we see business-to-business selling as an inherently social and human phenomenon. In fact, the value created by business relationships can never be purely established by looking at the price or quality of the sales offering, but is always uniquely created and determined by and in the relationship itself. As a result, in MANIA we want to take a closer look at the social processes and human interaction that takes place within business-to-business sales.

So, how do we actually do this? With our multidisciplinary research group we are trying out and developing a novel mix of research methods through which we could study both the actual activities taking place in the sales interaction and the underlying processes in the sales and customer organizations. In addition to qualitative, mainly narrative interviews in both the sales and customer organizations, we are also observing the daily activities of salespeople, video-recording actual real-life sales encounters with customers, and conducting MBTI-profiles on both the sellers and the customers involved in the interaction.

Yes, I know! We truly get to see not only internal workings of the sales organization, but can also follow the actual sales meetings and interview also the customers! For us researchers this is all very exciting. It’s a really unique research setting, but it does have its challenges as well. We can only truly thank our company partners and their individual sellers in being open-minded and brave enough to open us not only their own doors, but the doors of their customers as well. Setting up a first meeting with a new customer through cold calling is a challenging-enough task even without having to ask about bringing a researcher with a video camera to the meeting as well.

But if my first months of data collection in two of our company partners have taught me anything, it’s to never underestimate the wily attitude and the social eye for the game of a salesperson. Not only have some of our sellers used the research project and video recording as an argument to get a face-to-face meeting, but also the company representatives managed to fix up several sales meetings amongst themselves during our steering group session. Also, it’s quite impossible to be a passive observer when following salespeople. From the negotiation table to the golf course and to the interview, the sellers actively challenge us researchers too. I’ve found myself speculating customer behavior after calls or meetings, doing a sales pitch of our own research project, and even analyzing the authenticity of my own interaction in the middle of an interview! But it’s only through challenges that we actually learn. Little by little, I’m getting a better idea of what this sales thing is really about.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: B-to-B, selling, sales interaction, social phenomenon, multidisciplinary, social behavior, research

Kielitieteilijä value creationin ihmemaassa

Maanantai 12.5.2014 klo 10:52 - Markku Haakana

MANIA on monitieteinen tutkimushanke, jossa mukana on myynnin ja toiminnan tutkijoiden lisäksi myös kielitieteilijöitä, tarkemmin sanottuna Helsingin yliopiston suomen kielen tutkijoita. Ensikuulemalta tämä voi kuulostaa erikoiselta. Mitä suomen kielen tutkija tekee myynnin-
tutkimuksessa? Tutkii myynnin sanastoa? Myyjien kielivirheitä?

Ei. Yksi suomen kielen tutkimuksen painopistealoista − varsinkin Helsingissä − on jo pitkään ollut puhutun vuorovaikutuksen tutkimus. Keskeinen metodi tässä tutkimuksessa on sosiologiasta lähtöisin oleva keskustelunanalyysi (englanniksi conversation analysis). Metodin avulla on tutkittu sekä erilaisia arjen keskusteluja että erilaisia institutionaalisia vuorovaikutustilanteita. Tutkimusta on tehty esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotoista, R-kioskin asiointitilanteista ja Kelan asioinneista. Tätä samaa metodia lähdemme nyt soveltamaan aitojen videoitujen myyntitilanteiden tutkimukseen.

Myynnin tutkimuksessa aitojen myyntikohtaamisten tutkimus on ollut hyvin harvinaista. Tässä mielessä tutkimushankkeemme on siis varsin innovatiivinen. Nyt päästään yksityiskohtaisesti tarkastelemaan sitä, millaisista palasista myyntitilanne rakentuu, millaisista vuorovaikutuskäytänteistä syntyy hyvä (tai joskus huonompi) tunnelma, miten myyjä rakentaa yhteistä maaperää asiakkaan kanssa jne. Haastattelututkimuksissa ei samaa yksityiskohtaisuuden tasoa voi koskaan saavuttaa.

Monitieteinen tutkimusryhmä on mahtava työympäristö. Tutkimushankkeen eri osa-aineistoja tarkastellaan yhdessä. Hedelmällistä on ollut myös lukupiiritoiminta, jossa on luettu eri suunnilta tulevia tutkimustekstejä. Tätä kautta on haettu myös yhteistä kieltä. Nyt alan ymmärtää, mitä myynnin tutkimuksessa tarkoitetaan termillä value creation ja mitä sana funktio myynnin kontekstissa tarkoittaa. Muut taas tutustuvat siihen, mitä kielen- ja keskusteluntutkimuksessa tarkoittaa vaikkapa affektisuus tai affiliaatio.

Suomen kielen tutkijana haluan projektissa myös tietysti ajaa suomen kielen asiaa tutkimuksen kielenä. Siksipä tämä blogi on kirjoitettu suomeksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vuorovaikutus, keskustelunanalyysi, myynnin tutkimus

Stories, storytelling and narratives in organizations

Maanantai 28.4.2014 klo 15:30 - Mari Holopainen

Narrative approaches have experienced a rapid growth in management and organization studies and the power of stories is a popular theme in business summits and books. Storytelling is an ancient form of communication and cultural interaction. Stories can be touching and memorable. They are relevant for every organization since through storytelling we communicate and share our experiences with colleagues or customers. Stories speak out multiple meanings. They can be silenced or contested.

Stories are part of everyday life in organizations but can also be purposefully used. Garud, Gehman and Kumaraswamy (2011) published a study on corporate narratives that promote innovation in Organization Science. The authors apply an example of the 3M Company which consistently encouraged 'innovation spirit' as a duty and a privilege of its employees. Originally founded by five businessmen in Minnesota in 1902 the company grew into a multinational conglomerate through necessary steps of renewing itself and its offerings. The history and success stories of several innovations have been told also to new employees. Through storytelling the company built 'a tradition of innovation.’ The study highlights how stories can have multiple meanings for businesses.

Recent research on storytelling and narratives was discussed in a research seminar in April at University of Bath led by Professor Yiannis Gabriel. Professor Gabriel is one of the pioneers in organizational storytelling research and organizer of the seminar since 2001 http://www.organizational-storytelling.org.uk/. Professor Andrew Brown presented his study on the agreed and discrepant sensemaking of members of a project team in the gaming industry. The presentation of Professor Carl Rhodes focused on the gendered aspects of storytelling in the popular culture communicated in television, advertisements and the internet and how organizational life gets presented through fictional yet recognizable characters.

Organizational studies have examined aspects such as change, identity and strategy in terms of narratives and stories. The role of stories in sales interaction remains largely unexplored. Stories, storytelling and narratives form lenses we continue exploring in MANIA.

marilta_blogiin_pienennetty2.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Stories, storytelling, narratives

MANIA sales research - It's been kicked off!

Torstai 13.3.2014 klo 17:09 - Timo Kaski

I am excited about the MANIA sales research project which has now started. Thanks to Tekes and our company partners for offering us this opportunity!

This project opens doors to new scientific findings and produces practical results that will benefit numerous companies. This research makes my work so inspiring.

Often, especially in Finland, the challenging nature and multiple dimensions of b-to-b selling are underestimated. Now it is time to look at b-to-b selling as multi-faceted, demanding work that needs to be studied and developed systematically. That is why the MANIA project was started.

In the MANIA sales research project we think b-to-b selling is a multi-person and multi-point, unlinear interaction phenomenon that aims at exchange of value. We study this phenomenon from various perspectives combining numerous research methods in a novel way. Special focus is given on emotions, latent needs and motives influencing b-to-b selling.

In order to achieve the objectives, we have compiled a strong and multi-skilled research group. The researchers present various fields of interest: sales, innovation, organization, interaction and language. Aalto University and University of Helsinki aim at novel methodological and scientific findings whereas HAAGA-HELIA is focusing on applying findings into practice. However, all the research phases are carried out together. Our company partners offer us business insight and access to real-life data along with the whole project.

I am happy to work with this great group of people. So far, discussions have been constructive and very inspiring, continuously bringing new ideas on the table. It’s my role as a project leader to help us to turn all the energy and enthusiasm into concrete results!

Timo

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Mania, sales, research, B-to-B, selling, emotions